Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks Päästeameti statistika kohaselt on mittekorras olevad ja ohtlikud kütte- ja elektrisüsteemid, mille omanikel enamasti puuduvad rahalised vahendid nende korrastamiseks ja tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks.
Kodud tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada ning teha seda koostöös kõigi 79 omavalitsusega.

Sihtgrupiks on:

 • lasterikkad pered;
 • puuetega inimesed;
 • üksi elavad eakad.

Kümne ennetustöö aastaga on päästeamet kokku külastanud 83 355 kodu. Nõustamiste eesmärk on kaardistada ohutusalaseid probleeme ja nõustada koduomanike tuleohutusalaselt. Suurimate probleemidena on Päästeamet tuvastanud katkised küttekolded, hooldamata korstnad, rikkis elektrisüsteemid ja suitsuanduri puudumine. Kodukülastuste põhjal saame öelda, et vähemalt 5000 kodu on suurte tuleohutusprobleemidega ning vajavad sekkumist kohe täna. „500 kodu tuleohutuks“ projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb Päästeameti läbiviidud kodukülastuste andmete põhjal ning analüüsitakse läbi koostöös kohaliku omavalitsusega.

Tööd, mida saab projekti raames teha:

 • küttekolde ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • kütteseadme paigaldamine;
 • korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • elektrisüsteemide uuendamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

Kõigile omavalitsustele on tagatud miinimumsumma vähemalt ühe kodu kordategemiseks.

Omavalitsusele määratud toetuse summa tuleneb:

 • elanike arv omavalitsuses;
 • eluhoonete tuleohutusalased riskid;
 • abivajadus ehk keskmiste sissetulekute suurus.

Ajakava:

PROJEKTI KOGU PERIOOD 2018-2019

 • PROJEKTI ETTEVALMISTUS november 2017 – veebruar 2018;
 • LEPINGUTE SÕLMIMINE veebruar – mai 2018;
 • TÖÖDE TEOSTAMINE aprill 2018 – oktoober 2019;
 • PROJEKTI KOKKUVÕTE oktoober 2018 – november 2019;
 • PROJEKTI LÕPETAMINE detsember 2019.

JÄTKUTEGEVUSED KORRASTATUD KODUDES AASTATEL 2020 – 2022

Tulemus:
Projekti tulemusel on vähemalt 500 kodus kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendatud. Kõik 79 omavalitsust on projekti toetanud ning aidanud aktiivselt kaasa oma piirkonnas tuleohutuse tagamisele.

Kodanikule:

Päästeameti soov on aidata inimesel oma kodu tuleohutumaks muuta ja seeläbi vähendada elumajade tulekahjude arvu.
Kui Sinu või sinu lähedase kodu võib olla tuleohtlik (näiteks katkised küttekolded, elektri või suitsuanduri puudumine, katkised korstnad), kutsu Päästeameti kodunõustamine. Kodunõustamise tulemusel olete osa päästeameti andmebaasist, mille alusel projektis osalevate kodude nimekiri kujuneb.

Kodunõustamisest rohkem vaata SIIT.
Vaata lisaks tuleohutuse alaseid teemasid SIIT.

Päästeameti poolne projekti koordinaator:
Anni Alev
Ennetustöö osakond
Projektijuht
Telefon: +372 5309 6237
E-post: anni.alev[ät]rescue.ee